header-element.png

Opdateret februar 2021

NAVIAIRS VEDERLAGSPOLITIK FOR BESTYRELSE OG DIREKTION

Baggrund
Efter Statens Ejerskabspolitik fra april 2015 skal Naviair have en vederlagspolitik.


Politikkens indhold
Vederlagspolitikken skal understøtte Naviairs strategi og værdier, og skal sikre klarhed og åbenhed omkring aflønningen af den øverste ledelse.

Vederlagspolitikken fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesvilkår for bestyrelsen og direktion (den adm. direktør og direktør (CFO) med ansvar for økonomi, IT og facility support ).

Naviair følger statens ejerskabspolitik og Anbefalinger for god selskabsledelse under hensyn til Naviairs særlige forhold og ejerforhold, som selvstændig offentlig virksomhed under Transportministeriet.

Vederlagspolitikken er fastlagt på Naviairs virksomhedsmøde, og er offentliggjort på Naviairs hjemmeside.

Vederlagspolitikken skal mindst en gang årligt drøftes med transportministeren.

Naviairs årsrapport oplyser vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager, og oplyser den samlede aflønning og dens fordeling på fast henholdsvis variabel aflønning for hver enkelt direktør i direktionen.


Bestyrelsen
Bestyrelsen honoreres med et fast vederlag. Vederlaget fastsættes af ministeren på virksomhedsmødet. Vederlagets størrelse bestemmes under hensyntagen til hvervets art og arbejdes karakter. Vederlaget udbetales månedsvis bagud.

For deltagelse i udvalg nedsat af bestyrelsen modtager bestyrelsesmedlemmerne et særskilt honorar fastsat af bestyrelsen. Transportministeren orienteres på virksomhedsmødet om fastsatte honorarer, og evt. ændringer heraf.

Bestyrelsesmedlemmerne får, efter dokumentation, dækket relevante udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og udvalgsmøder nedsat af bestyrelsen, herunder rejse- og opholdsudgifter. Kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen bil godtgøres efter statens takster.


Direktion
Det samlede vederlag for direktionen består af både fast vederlag, pensionsbidrag og resultatløn. Vederlaget til direktionen godkendes af bestyrelsen.


Pensionsordninger for direktionen er baseret på bidragsordninger.
Vederlaget efterreguleres efter statens almindelige procentregulering, samt når formanden for bestyrelsen finder anledning til at spørgsmålet om efterregulering tages op.

Direktionen modtager ikke honorar for bestyrelsesarbejde i Naviairs datterselskaber og associerede selskaber.

Lønvilkårene for direktionen skal være konkurrencedygtige uden at være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber.

Direktionens øvrige vederlagskomponenter, fx. pc, telefon osv., følger Naviairs generelle retningslinjer på disse områder.


Resultatløn
Direktionen kan maximalt oppebære 10 % af det samlede vederlag (excl. pension og resultatløn) i resultatløn. Resultatlønnen er ikke pensionsgivende.

Der foretages en årlig forhandling med bestyrelsens formand og næstformand om indholdet af resultatlønsaftalen samt opgørelsen af det foregående års resultatlønsaftale.

Bestyrelsen godkender udbetaling til direktionen på baggrund af indstilling fra formanden og næstformanden.


Rapportering
Direktionen skal til bestyrelsen årligt udarbejde en rapportering, som kan danne grundlag for den årlige drøftelse med Transportministeren.

---oOo---

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk