header-element.png

Baggrund
Efter Statens Ejerskabspolitik fra april 2015 skal Naviair have en informations- og kommunikationspolitik, der fastlægger de overordnede rammer for Naviairs informations- og kommunikationsaktiviteter.

Naviair er en åben og transparent virksomhed som ønsker at informere bredt og åbnet om virksomhedens resultater.

På denne baggrund instruerer bestyrelsen herved direktionen til at tilrettelægge Naviairs kommunikationsaktiviteter efter de retningslinjer, der følger af denne politik.

Politikkens indhold
Formålet med Naviairs kommunikation er at give både kunder, samarbejdspartnere, leverandører og alle øvrige interessenter samt omverdenen generelt et retvisende og åbent billede virksomhedens aktiviteter og resultater.

Kommunikationsaktiviteterne skal udbrede saglig og veldokumenteret viden om Naviair og sikre at Naviair er i en åben og positiv dialog med både interessenter og samfund. Samtidig skal kommunikationsindsatsen bidrage til sikring af Naviairs gode og stærke omdømme.

Kommunikationen skal udøves efter følgende principper:
• Gennem den interne kommunikation skal medarbejderne være fuldt orienteret om Naviairs strategi, mål og resultater og om den indsats der kræves for at udmønte Naviairs mission, vision og værdier.
• Både eksternt og internt skal kommunikationsindsatsen medvirke til at sikre, at Naviair fremstår som en sund, stærk, troværdig og fremsynet virksomhed.
• Al kommunikation skal baseres på dokumenterede resultater og klare mål.
• Kommunikation skal tænkes aktivt ind i det daglige arbejde på alle niveauer i virksomheden.
• Kommunikationsindsatsen skal tilrettelægges således at pressen altid har høj prioritet og samarbejdet med pressen skal være åbent og professionelt.
• Kommunikationsdirektøren er Naviairs talsperson i medierne, men opgaven kan af direktionen uddelegeres til andre i virksomheden – såvel ledere som medarbejdere.
• Kommunikationen skal gennemføres inden for rammerne af den fortrolighed som Naviair er forpligtet til at overholde i forhold til særlig viden om kunder, samarbejdspartnere og leverandører samt hensynet til eventuelle konkurrenceforhold.

I tilfælde af kriser iværksættes Naviairs kriseberedskab og virksomheden overgår til krisekommunikation. I kriser koordineres kommunikationsindsatsen i kriseledelsen.

I udgangspunktet – og medmindre andet besluttes af direktionen – kan kun kommunikationsdirektøren udtale sig på Naviairs vegne under kriser.Denne kommunikationspolitik offentliggøres på Naviairs hjemmeside.

Rapportering
Direktionen skal årligt give bestyrelsen en status på det forgangne års større kommunikationsaktiviteter.

---oOo---

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk