header-element.png

EU’s rammer for lufttrafikstyringen har stor indflydelse på den måde, Naviair skal drive sine aktiviteter på. Medlemslandene i EU har sammen med en række andre europæiske lande forpligtet sig til at harmonisere og samle lufttrafikstyringen i Europa i ét fælles luftrum. Det betyder, at lufttrafikstyringen i hele Europa er underlagt de samme rammer og udviklingsmål, hvor hensigten er at opnå ensartet lufttrafikstyring for såvel civile som militære luftrumsbrugere med henblik på at skabe en sikker, velordnet, effektiv og økonomisk lufttrafikafvikling over hele Europa og samtidig reducere påvirkning af miljøet.


Single European Sky – SES


De mål, som Naviair er underlagt af EU er beskrevet i den såkaldte Single European Sky-lovpakke fra 2004 samt i en række ændringer hertil, som findes i en SES II-lovpakke fra 2009.


Mange af de statsafgrænsede geografiske områder er pr. december 2012 lagt sammen i funktionelle luftrumsblokke, hvor Danmark, som nævnt tidligere, indgår i en luftrumsblok med Sverige – den såkaldte dansk-svenske FAB. European Aviation Safety Agency (EASA) har beføjelser og ansvar vedrørende sikkerheden på lufttrafikstyringsområdet, og Eurocontrol varetager den paneuropæiske koordination af lufttrafikstyring gennem enheden Network Manager. En funktion som EU-Kommissionen har pålagt Eurocontrol at varetage til udgangen af 2017. Der er også gennemført miljøregler og bestemmelser til reduktion af forurening.

Præstationsordning
Siden 2012 har Naviair fulgt den europæiske præstationsordning. Præstationsordningen udspringer af Single European Sky-lovgivningen, hvor EU både vil sikre en mere effektiv udnyttelse af luftrummet over Europa samt sikre en tilstrækkelig kapacitet i luftrummet til den stigende mængde lufttrafik. Samtidig er det målet at nedbringe CO2-udledningen og udgifterne til luftfartstjenester.
Naviair er omfattet af en præstationsplan for den dansk-svenske FAB med præstationsmål fastsat inden for følgende fire områder: Sikkerhed, Kapacitet, Miljø og Omkostningseffektivitet. Præstationsordningen omfatter en route-området, terminaler (TMA) og lufthavne. Præstationsforbedringerne skal hentes gennem både fastsættelse af fællesskabsdækkende, FAB-dækkende og nationalt dækkende præstationsmål. De fællesskabsdækkende præstationsmål vedtages af EU-Kommissionen og anvendes til at udarbejde en præstationsplan for hvert enkelt af de nationale luftrum (nationalt dækkende præstationsmål) eller for den funktionelle luftrumsblok, som det nationale luftrum indgår i (FAB-dækkende præstationsmål).

Præstationsordningen er juridisk bindende for EU-medlemsstaterne. Derfor bliver vi i Naviair målt på vores resultater, og hvis resultaterne ikke opfylder præstationskravene, kan der blive tale om korrigerende foranstaltninger i form af ratenedsættelser.

Single European Sky ATM Research - SESAR
SESAR er en udløber af SES og er EU’s forskningsprogram til udvikling af den nye generation af ét europæisk lufttrafikstyringssystem. Det vil sige, at SESAR er den teknologiske tilgang til at afprøve og finde løsninger, som kan indfri målene i SES.
Programmet kombinerer teknologi med operationelle, økonomiske og lovgivningsmæssige aspekter.
Ud af SESAR-programmet er blandt andet kommet fælles retningslinjer vedrørende interoperabilitet. Det betyder, at de systemer som hvert enkelt lufttrafikstyringsselskab investerer i, skal kunne kommunikere med de systemer som andre lufttrafikstyringsselskaber har. Derved kan data og informationer frit benyttes af alle i Europa på rette tid og sted.

Et andet SESAR-resultat er blandt andet koncept og regler vedrørende fri planlægning af flyvevej, som allerede er gennemført i dansk-svensk luftrum, men som skal være gennemført i hele det europæiske luftrum inden 2022. SESAR kørte oprindeligt i perioden 2009-2014, hvilket blev forlænget til 2016. I 2014 besluttede EU at forlænge arbejdet i SESAR i et nyt program kaldet SESAR 2020, der skal være i drift i perioden 2015-2020. SESAR 2020 bygger på erfaringerne fra SESAR og fokuserer indsatsen på færre områder og mere operative behov.

I 2007 etablerede EU et fællesforetagende sammensat som et offentligt privat partnerskab, det såkaldte SESAR Joint Undertaking. Formålet med SESAR Joint Undertaking er at styre og udvikle SESAR. Medlemmerne er EU-Kommissionen, Eurocontrol og luftfartssektoren (herunder et antal lufttrafikstyringsselskaber), som hver har en tredjedel af pladserne, og hver bærer en tredjedel af udgifterne. I 2013 forlængede EU’s ministerråd SESAR Joint Undertaking til at dække perioden frem til 2024. Naviair har siden 2015 deltaget i SESAR Joint Undertaking sammen med vores partnere i COOPANS Alliance. 

SESAR Deployment Manager
Arbejdet i SESAR har ført til en række forslag til områder, hvor der bør udstedes fælles regler. EU-Kommissionen indførte ny lovgivning i 2014 på baggrund af SESAR Joint Undertakings anbefalinger, som består af seks regelsæt, samlet benævnt Pilot Common Projects. Selve udrulningen af, hvordan disse – og kommende – regler indføres i medlemslandene, sker via et styrende organ – SESAR Deployment Manager. Naviair er, sammen med de øvrige COOPANS-partnere, blevet valgt af EU-Kommissionen til at være med til at drive SESAR Deployment Manager-enheden. SESAR Deployment Manager-enheden drives af A6 – en alliance af lufttrafikstyringsselskaber, A4 – en alliance af luftfartsselskaber og SDAG (SESAR Deployment Alliance Group) – et konsortium af lufthavne.

I 2015 udarbejdede SESAR Deployment Manager et Deployment Programme, underopdelt i de seks regelsæt, der skal være gennemført for, at Pilot Common Projects-lovgivningen kan siges at være fuldført. Deployment Programmet opdateres årligt og godkendes af EU-Kommissionen. SESAR Deployment Manager koordinerer og håndterer ligeledes EU-støtteansøgninger under Pilot Common Projects, inden de fremsendes samlet til EU’s støttebevillingskontor, INEA (Innovation and Networks Executive Agency), som efterfølgende beslutter, hvilke ansøgninger der skal bevilliges støtte.

A6
Naviair deltager i A6 Alliance via COOPANS Alliance. A6 er en alliance af de største europæiske lufttrafikstyringsselskaber fra Frankrig, Tyskland, UK, Spanien, Italien og Polen samt konsortierne B4 (Tjekkiet, Slovakiet, Litauen og Polen) og COOPANS. Formålet er at hjælpe til med moderniseringen af det europæiske ATM-netværk inden for SESAR 2020-programmet til fordel for kunderne.
Det er A6’s rolle at skabe synergi mellem de lufttrafikstyringsselskaber, der er medlemmer af SESAR Joint Undertaking, at maksimere kunde- og netværksfordele samt vise lederskab på det europæiske plan inden for tekniske og strategiske områder. A6-medlemmerne er forpligtet gennem en hensigtserklæring om samarbejde og er alle fuldgyldige medlemmer af SESAR.


Samarbejder med andre lufttrafikstyringsselskaber

 
I arbejdet med at gennemføre EU’s regler og udvikle så sikker, effektiv og billig lufttrafikstyring som muligt indgår Naviair i en række samarbejder med andre nordeuropæiske lufttrafikstyringsselskaber. Ud over samarbejdet i COOPANS sker det blandt andet gennem Borealis, der omfatter lufttrafikstyringsselskaberne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Letland, UK, Irland og Island. Målet for samarbejdet i Borealis er på sigt at indføre frit valg af flyvevej i hele det luftrum, som Borealis-partnerne dækker. Den frie planlægning af flyvevej blev allerede indført af Naviair og LFV i det dansk-svenske luftrum i 2011. I samarbejde med NEFAB (Norge, Finland, Estland og Letland) blev området med fri planlægning af flyvevej udvidet og omfatter alle disse landes luftrum over FL 285 (flyvehøjde 28.500 fod) siden 2017.


Fra 2021 er det målet, at det sammenhængende luftrum, hvori der kan planlægges fri flyvevej, også kommer til at omfatte Irland, Island og UK. Jo større områder, der er omfattet af fri planlægning af flyvevej, desto større bliver fordelene for luftfarten og miljøet. Borealis Alliance fokuserer på et antal kerneområder – på både nationalt og internationalt niveau – der skal sikre koordination, afstemning og integration samt en fælles vision og retningslinjer for blandt andet kommunikation, navigation, overvågning og Aeronautical Information Management (AIM).  Læs mere her om Boreallis FRA

Har du behov for at komme i kontakt med Naviair så klik her
EAN 5798000893375 CVR 26059763
Naviair er ISO 9001:2015 certificeret

Naviair Allé 1 | DK 2770 Kastrup | Telefon: 3247 8000 | Fax: 3247 8800 | presse@naviair.dk